The complete Pokemon RSE pokedex, part 1

Pokémon Name: Mightyena
Type: Dark
Classification: Bite Pokemon
Pokédex Number: 262
Ability:Intimidate & Quick Feet
Dream World ability: Moxie
Location Found:
Diamond: Routes 214 & 125 (Poke Radar)
D/P/P/HG/SS: Evolve Poochyena
Black: Trade, Poke Transfer
White: Evolve Poochyena
Evolution: From Poochyena at level 18